میرمهدی چینی فروش ا صل

استادیار گروه علوم تشریح

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.chinifroush@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل